Algemene voorwaarden

 

Veiligheid en kwaliteit

 1. Wij dragen zo goed mogelijk zorg voor veiligheid en kwaliteit van onze evenementen. Indien er onverhoopt iets vervelends met jou gebeurt tijdens een evenement van ons, dan zullen wij ons binnen redelijke grenzen inspannen om je te helpen het betreffende probleem op te lossen, hoewel wij daartoe niet verplicht zijn. Wanneer wij jou met hulp en bijstand tegemoet komen, zijn de eventuele kosten daarvan voor jouw rekening.
 2. Het is belangrijk dat jij ons informeert over alle persoonlijke omstandigheden voor zover deze van invloed (kunnen) zijn op een goed verloop van ons evenement. Dat geldt vooral voor jouw medische en conditionele bijzonderheden.
 3. Deelname aan onze evenementen geschiedt in alle gevallen op jouw eigen risico en voor jouw eigen rekening.
 4. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inschatting of je in voldoende gezonde conditie bent om deel te nemen aan een evenement, waarbij je rekening houdt met de volgende contra-indicaties: sterke emotionele instabiliteit of een sociale handicap waardoor je moeilijk contact maakt met mensen, besmettelijkheid vanuit jouw medische conditie, sterke neiging tot (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
 5. Je bent verplicht om al onze instructies en aanwijzingen op te volgen ter bevordering van de veiligheid van al onze deelnemers en bescherming van goederen.
 6. Je gaat zorgvuldig om met onze locatie en materialen, zoals de zaal met haar inrichting, onze verlichting, onze elektronische (geluids)apparatuur en overige persoonlijke eigendommen.
 7. Alcohol- en/of drugsgebruik kort voorafgaand en tijdens een evenement is verboden met uitzondering van de enkele activiteiten waarbij wij dit zelf verstrekken.

 

Kosten & annulering

 1. Wij hanteren per activiteit een eigen prijs. De actuele prijs vind je steeds in de meest recente email, nieuwsbrief en/of het Facebook Event. Wij rekenen geen BTW in verband met de BTW vrijstelling van onze eenmanszaak.
 2. Jouw aanmelding is definitief nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen en de betaling is gedaan.
 3. Betaling van een activiteit gebeurt vooraf via Tikkie/betaalverzoek of overboeking of – als wij dat vragen – via contante betaling op de dag van het evenement. De wijze van betaling wordt per evenement door ons gecommuniceerd. Je vindt de betaalinstructie in de bevestigingsmail van het betreffende evenement.
 4. Kosteloos annuleren van een evenement kan tot 1 week vooraf. Wanneer wij een contante betaling vragen voor een evenement, ontvang je in geval van annulering in de laatste week, ongeacht jouw reden voor je annulering, een Tikkie/betaalverzoek voor de annuleringsvergoeding die dan 100% van de eventprijs bedraagt. Wij verlangen betaling daarvan binnen 1 week na ontvangst van het verzoek. Is er naar jouw mening sprake van overmacht, dan stemmen we af of er sprake is van het moeten betalen van de annuleringsvergoeding.
 5. Kosteloos annuleren van een individuele sessie kan tot 24 uur vooraf. Wanneer wij een contante betaling vragen voor een sessie (bijv. massage/coaching/union), ontvang je in geval van annulering binnen de 24 uur, ongeacht jouw reden voor je annulering, een Tikkie/betaalverzoek voor de annuleringsvergoeding die dan 100% van de sessieprijs bedraagt. Wij verlangen betaling daarvan binnen 1 week na ontvangst van het verzoek. Is er naar jouw mening sprake van overmacht, dan stemmen we af of er sprake is van het moeten betalen van de annuleringsvergoeding.
 6. Deelnemers die hun bijdrage of annuleringsvergoeding niet betalen, worden uitgesloten van toekomstige deelname aan evenementen totdat het openstaande bedrag is voldaan.

 

Aansprakelijkheid

 1. Eventuele klachten die je hebt over onze werkwijze of evenementenorganisatie moet je binnen 7 dagen na het betreffende evenement per email bij ons indienen om er gevolgen aan te kunnen (laten) verbinden. Wij doen dan ons uiterste best om een oplossing voor jouw klacht te zoeken. Als je de klacht niet binnen 7 dagen aan ons meldt, kun je er geen rechten (zoals een schadevergoeding) meer aan ontlenen.
 2. De indiening van een klacht geeft je geen recht op schadevergoeding, opschorting of restitutie.
 3. Wanneer een deelnemer van onze evenementen schade lijdt door een oorzaak die aan jou kan worden toegerekend, dan zal die schade op jou verhaald worden.
 4. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van jouw persoonlijke eigendommen. Zorg te allen tijde zelf voor je spullen en neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar een evenement.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan ons is toe te rekenen.
 6. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ontstaan tijdens een evenement waarbij een of meerdere deelnemers alcohol/drugs hebben genuttigd voorafgaand aan en/of tijdens het evenement. Toestemming van ons om alcohol/drugs te nuttigen voorafgaande en/of tijdens een activiteit betekent nooit dat wij daarmee aansprakelijkheid erkennen in geval van ongevallen en/of letsel.
 7. Mocht je onverhoopt schade lijden tijdens of als gevolg van een van onze evenementen, dan is dat je eigen verantwoordelijkheid: je neemt immers op eigen risico deel. Wanneer je je aanmeldt voor een evenement, accepteer je daarmee jouw eigen risico.
 8. Bewust Zijn Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de organisatie van een evenement voor zover die tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop jij als deelnemer in redelijkheid mocht vertrouwen. Wij verwijzen in dit kader naar onze veiligheidsinstructies, die hieronder staan beschreven.
 9. Wanneer jij aantoont dat je schade hebt geleden door een handelen of nalaten van ons die bij zorgvuldig(er) handelen zou zijn vermeden, is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat betaald wordt door onze aansprakelijkheidsverzekeraar, tenzij die verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt.
 10. Bewust Zijn Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van jouw schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om onze tekortkoming te herstellen en slechts voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden. Ook redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, vallen onder directe schade.
 11. Bewust Zijn Nederland is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
 12. Bewust Zijn Nederland is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door iemand die ons assisteert bij de organisatie van een evenement.
 13. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten behoeve van eventueel door ons ingeschakelde vrijwilligers/assistenten. Aan hen komt via deze algemene voorwaarden rechtstreeks een beroep toe op deze aansprakelijkheidsbeperkingen.

 

Overmacht

 1. Indien Bewust Zijn Nederland vanwege overmacht niet aan een verplichting tegenover jou kan voldoen, wordt die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weers- of verkeersomstandigheden, ziekte van ons, overheidsmaatregelen (zoals bijv. “coronamaatregelen”) en andere onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van ons en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden
 2. In geval van overmacht zul je zo spoedig als mogelijk is, worden geïnformeerd. In zo’n situatie ontvang je reeds betaalde bedragen terug. Wanneer om welke reden dan ook kosten door ons gemaakt moeten (blijven) worden, dan verdelen we dat risico ook onder onze deelnemers, in welk geval wij dan geen geld restitueren. Wij zullen ons best doen om in geval van overmacht de kosten zo laag mogelijk te houden en de kans op restitutie voor jou zo groot mogelijk te maken.

 

Privacy

 1. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de AVG. Jouw contactgegevens delen met een ander doen we alleen met jouw instemming.
 2. In onze deelnemersadministratie bewaren wij jouw voornaam, achternaam, telefoonnummer en emailadres, voor het verzenden van nieuwsbrieven en bevestigingsmails.
 3. Wij treffen passende maatregelen voor bescherming van jouw persoonsgegevens.
 4. We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is. Wil je dat we jouw gegevens verwijderen dan kan je dat aan ons doorgeven.
 5. Heb je vragen of klachten over privacy, wees welkom en neem contact op via info@bewustzijnnederland.nl
 6. Bij deelname aan een door ons georganiseerd evenement worden soms foto’s gemaakt voor promotiedoeleinden. Wij zullen dat altijd vermelden op de betreffende avond. Wanneer jij perse niet gefotografeerd wil worden of niet herkenbaar op een foto afgebeeld wil worden, moet je dit voorafgaand aan het door jou bezochte evenement, uitdrukkelijk aangeven.
 7. Op alle door ons gebruikte teksten en foto’s geldt het copyright van Bewust Zijn Nederland. Het is daarom niet toegestaan om foto’s of teksten die je van ons ontvangt via onze e-mails, nieuwsbrieven, uitnodigingen of Facebook pagina, zonder onze toestemming te gebruiken, vermenigvuldigen, delen of kopiëren.
 8. Eventuele bezwaren die je na een evenement alsnog wilt communiceren met ons, ontvangen wij dan graag binnen 7 dagen na het evenement waar een foto van jou is gemaakt.
 9. Aan door ons gemaakte of gebruikte foto’s en/of video’s kunnen geen rechten worden ontleend.